S T A T U T HRVATSKOG NARODNOG VIJEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Udruženje Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini je pravni sljedbenik udruženja Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine, koje proizlazi iz odluke Hrvatskog narodnog Sabora održanog u Sarajevu, 6. veljače 1994. godine. Registrirano je kod Federalnog ministarstva pravde pod registarskim brojem 182, knjiga I registra, dana 5. 08. 1998. godine.

Član 2.

Ovim Statutom, sukladno Zakonu uređuje se:

– puni i skraćeni naziv Udruženja i sjedišta Udruženja,

– ciljevi Udruženja,

– postupak za primanje i isključivanje članova Udruženja,

– organi Udruženja,

– pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja i nadzor nad korištenjem tih sredstava,

– javnost rada,

– postupak za izmjenu i dopunu Statuta i donošenje drugih općih akata,

– oblik i sadržaj pečata,

– zastupanje Udruženja,

– uvjeti i postupak za pripajanje, razdvajanje , transformaciju ili prestanak rada Udruženja,

– postupak za raspolaganje imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja,

–  druga pitanja od značaja za organiziranje i djelovanje Udruženja.

Član 3.

 

Puni naziv Udruženja je :

Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini

Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini

Xpвaтcкo нapoднo вијeћe у Бocни и Хepцeгoвини

 

Skraćeni naziv Udruženja:

HNV BiH

HNV BiH

ХНВ БиХ

 

Članak 4.

Sjedište Udruženja je u Sarajevu.

Adresa Udruženja je : Ul. Hamdije Kreševljakovića broj 3

 

Članak 5.

 

Udruženje ima svoj znak.

 

Znak Udruženja je pravokutnog oblika u čijoj sredini je modificiran simbol bjelocrvenih kvadratnih polja, kao likovni prikaz povijesnog grba Hrvata. U sredini je po dijagonalama izražen crveni kvadrat naslonjen svojim gornjim lijevim kutom na prvi crveni kvadrat u drugom redu, a donjim lijevim kutom na drugo lijevo polje u četvrtom redu. Iznad crvenog kvadrata po cijeloj dužini znaka upisane su plavom bojom riječi “Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini”, a u zadnjem redu po dužini znaka riječi “Sarajevo.”

 

CILJEVI UDRUŽENJA

 

Članak 6.

 

Temeljna djelatnost Udruženja je da na temelju Deklaracija i odluka (Hrvatskog narodnog) Sabora, a sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine naznačuje nacionalne interese Hrvata u Bosni i Hercegovini, te iznalazi metode ostvarivanja tih ciljeva.

Ciljevi Udruženja su:

–     promicanje kulturnih i narodnih vrednota Hrvata u Bosni i Hercegovine,

–  pružanje pravne i drugih vrsta pomoći članovima Udruženja,

–          razvijanje vrijednosti civilnog društva,

–          zalaganje za podizanje obrazovnog i kulturnog stanja građana,

–          doprinos razvoju društvene zajednice, promicanje demokracije, pluralizma

i tolerancije u Bosni i Hercegovini,

–          potporu neprofitnim, vanstranačkim i nepolitičkim udruženjima u Bosni i Hercegovini, koja pomažu obnovu i razvoj Bosne i Hercegovine kao multikulturne i demokratske države,

–          produbljivanje odnosa suradnje i solidarnosti sa svim drugim ovakvim udruženjima civilnog društva,

–          organizacija okruglih stolova i seminara radi ostvarivanja pomenutih ciljeva.

Članak 7.

 

Sukladno svojim programskim ciljevima, Udruženje će značajnu pažnju posvećivati izgrađivanju  svijesti građana  o očuvanju kulturnog, etničkog i religijskog identiteta čovjeka pojedinca i naroda.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Sabor Udruženja posebice poduzima mjere i aktivnosti  kojim se osigurava ravnopravan položaj Hrvata u Bosni  i Hercegovini s pripadnicima drugih naroda i nacionalnih manjina koje žive u njoj.

Članak 8.

 

Udruženje svoje aktivnosti obavlja na teritoriji Bosne i Hercegovine, sukladno Ustavu i Zakonu o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 

Članak 9.

 

Za ostvarivanje svojih temeljnih ciljeva Udruženje se bori zakonitim, mirnim i nenasilnim sredstvima.

 

Članak 10.

 

Udruženje surađuje sa svim političkim  strankama, udruženjima građana, društvima i pojedincima, ukoliko se time potpomaže i doprinosi ostvarenju njegovih temeljnih ciljeva.

 

Članak 11.

Udruženje se može učlaniti u domaće i međunarodne organizacije i udruženja ako se tim učlanjenjem doprinosi ostvarenju njegovih temeljnih ciljeva.

 

 

ČLANOVI  UDRUŽENJA

Članak 12.

 

Članom Udruženja može postati svaka punoljetna osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine, te prihvaća temeljne ciljeve Udruženja.

 

Za člana Udruženja neće biti primljena osoba ako je iz njezina prijašnjeg rada i života  vidljivo da bi mogla djelovati suprotno ciljevima Udruženja, ako bi njezinim učlanjenjem mogao biti narušen ugled Udruženja.

 

Odluku o odbijanju u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja.

 

Članak 13.

Članom Udruženja se prestaje biti:

–          istupanjem iz Udruženja datim u pismenom obliku,

–          isključenjem iz Udruženja,

–          smrću.

 

Članak 14.

 

Članovi Udruženja imaju pravo da :

–    biraju i budu birani u tijela Udruženja,

–    sudjeluju u radu Udruženja,

–    daju prijedloge, mišljenja i kritike u svezi s radom Udruženja,

–    daju prijedloge u svezi s poduzimanjem konkretnih akcija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,

–    budu informirani o svim djelatnostima, zauzetim stavovima i odlukama Udruženja,

–    učestvuju u realizaciji programskih zadataka i ciljeva.

 

Članak 15.

Članovi Udruženja obavezni su da:

–    promiču i zalažu se za oživotvorenje ciljeva Udruženja,

–    prihvaćaju i drže se odredaba Statuta,

–    čuvaju interese i ugled Udruženja,

–    promiču pojedinačne odluke Udruženja.

ORGANI UDRUŽENJA

Članak 16.

Organi Udruženja su:

–    Sabor

–    Upravni odbor

–    Nadzorni odbor

–    Predsjedništvo

 

Članak 17.

 

SABOR  UDRUŽENJA

Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine je osnovao Sabor Hrvata Bosne i Hercegovine

6.veljače 1994. godine.

Sabor  je najviši organ Udruženja i njega  čine sabornici kao članovi Sabora. Upravni odbor s posebnom odlukom utvrđuje broj članova Sabora. Članovi Upravnog odbora i članovi

Predsjedništva su po svojem položaju sabornici.

Sabor zasjeda najmanje jedanput u dvije godine.Osnivačka skupština Sabora smatra se Prvim utemeljiteljskim Saborom.

Između dva zasjedanja Sabora Udruženjem rukovodi Upravni odbor.

 

Članak 18.

Sabor saziva Predsjednik Udruženja.

Predsjednik je obvezan sazvati Sabor na zahtjev: Upravnog odbora, 2/3 članova Predsjedništva, ili najmanje 1/3 sabornika.

Članak 19.

Sabor Udruženja je nadležan za:

–          utvrđivanje ciljeva i djelatnosti između dva zasijedanja Sabora,

–          donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta  i drugih akata određenih Statutom,

–          odlučivanje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada kao i o drugim statusnim promjenama,

–          izbor i razrješenje članova Upravnog odbora i drugih organa Udruženja,

–          razmatranje i odlučivanje o izvještajima koje podnosi Upravni odbor,

–          osnivanje i mijenjanje odbora, komisija i drugih povremenih tijela  Sabora,

–          donošenje odluke o osnivanju područnih ureda ukoliko takvu odluku nije donio Upravni odbor između dva zasijedanja,

–          usvajanja programa rada za naredni period,

–    usvajanja poslovnika o svojem radu,

–          biranje predsjednika Udruženja i predsjedništva,

–          izvršavanje i drugih stavova i odluka na planu koordinacije svojih aktivnosti s organima vlasti države Bosne i Hercegovine

 

Članak 20.

 

Sabor pravovaljano odlučuje ukoliko je nazočno najmanje 2/3 sabornika.

 

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, i to u pravilu javnim glasovanjem.

 

Program Udruženja i Statut Udruženja, kao i njihove izmjene i dopune donose se natpolovičnom većinom svih  sabornika.

 

Ostali akti kao i izbori, imenovanja i razrješenja, osim za predsjednika i dopredsjednike, donose se natpolovičnom većinom prisutnih sabornika.

 

Članak 21.

 

Radna tijela Sabora se utvrđuju Poslovnikom o radu Sabora i Udruženja.

 

Članak 22.

UPRAVNI ODBOR

 

Upravni odbor čine predsjednik i šest članova koje bira i razrješava Sabor Udruženja na period od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Članak 23.

 

Upravni odbor sastaje se po potrebi i može odlučivati ako je prisutno više od polovine članova.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Članak 24.

 

Upravni odbor Udruženja obavlja sljedeće poslove:

–    priprema sjednice Sabora,

–    priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Sabor,

–    provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donio Sabor,

–    donosi odluku o osnivanju područnih ureda, ogranaka, centara i drugih oblika organiziranja u sjedištu i van sjedišta Udruženja,

–    donosi odluku o osnivanju pravnog lica za obavljanje privrednih i drugih djelatnosti pod                                                  uvjetima utvrđenim zakonom,

–    raspolaže imovinom Udruženja,

–    podnosi godišnje ili periodično izvješće o svom radu Saboru na usvajanje,

–    vrši druge poslove predviđene Statutom i aktima Udruženja.

Članak 25.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja je ujedno i predsjednik Udruženja te obavlja sljedeće poslove :

–    predstavlja i zastupa Udruženje bez ograničenja,

–    saziva sjednice Upravnog odbora, predsjedava sjednicama i stara se o izvršenju odluka iz nadležnosti Upravnog odbora,

–    u slučaju neophodne potrebe saziva Sabor,

–    podnosi Saboru izviješće o svojem radu,

–    potpisuje akte Udruženja koje donesu:Sabor, Upravni odbor, Nadzorni odbori, te Predsjedništvo Udruženja,

–    pokreće raspravu o pitanjima rada i djelovanja Udruženja,

–    obavlja i druge poslove koji proizlaze iz Statuta i Poslovnika o radu.

Član 26.

 

U slučaju spriječenosti predsjednika Upravnog odbora da zastupa Udruženje, predsjednika zamjenjuje sa svim ovlastima jedan od članova Upravog odbora.

PREDSJEDNIŠTVO UDRUŽENJA

Članak 27.

 

Predsjedništvo Udruženja je savjetodavno tijelo koje između dva zasijedanja Sabora  utvrđuje politiku djelovanja radi ostvarenja temeljnih ciljeva.

Članak 28.

Predsjedništvo udruženja se sastoji se od 13 članova koje bira Sabor.

Mandat članova Predsjedništva  Udruženja je četiri godine.

 

Članak 29.

 

Sjednice Predsjedništva se održavaju prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednice Predsjedništva su pravovaljane ako njima prisustvuje 2/3 članiva.

Sjednice Predsjedništva Udruženja saziva Predsjednik Udruženja i njima predsjedava.

Članak 30.

 

Zadaci i obveze Predsjedništva su da se o svim važnim prijedlozima, sugestijama,

te svim vrstama djelovanja Udruženja izjašnjava i time učestvuje u donošenju odluka radi poboljšanja rada Udruženja i ostvarivanja ciljeva Udruženja sukladno Statutu.

Predsjedništvo se izjašnjava o svim važnim pitanjima kao što su:

1)      donošenje Statuta , izmjene i dopune Statuta,

2)  sprovođenje odluka i zaključaka  Sabora Udruženja,

3) rad Udruženja između dva zasijedanja Sabora,

4)  odlučivanje o osnivanju pravnog lica za obavljanje privrednih i drugih djelatnosti pod uvjetima utvrđenim  zakonom,

5) osnivanje područnih ureda i ogranaka, centara i drugih oblika organizovanja u sjedištu i      van sjedišta Udruženja,

6) drugi poslovi i zadaci sukladno zakonu.

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Članak 31.

 

Na čelu Udruženja se nalazi predsjednik.

 

Predsjednika  Udruženja bira Sabor na period od četiri godine.

Predsjednik Udruženja je ujedno i predsjednik predsjedništava Udruženja.

Predsjednik Udruženja je za svoj rad odgovoran Saboru.

 

Članak 32.

Predsjednika Udruženja predlažu sabornici Udruženja.

Predsjednik Udruženja bira se na Saboru Udruženja.

Predsjednik Udruženja bira se tajnim glasovanjem.

Za predsjednika Udruženja između više kandidata izabran je onaj sabornik koji dobije najveći broj glasova na Saboru.

 

Članak 33.

 

Predsjedništvo Udruženja ima dva dopredsjednika.

 

Sve odredbe Statuta koje se odnose na predsjednika sukladno se primjenjuju i na dopredsjednika.

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 34.

Nadzorni odbor čini pet članova koje bira i razrješava Sabor.

Članovi Nadzornog odbora između  sebe biraju predsjednika.

Nadzorni odbor prati finansijsko poslovanje Udruženja, nadzire korištenje imovine, predlaže način racionalnijeg poslovanja i uporabe imovine, predlaže i prati raspodjelu novca.

 

Mandat članova Nadzornog odbora  je četiri godine.

 

PODRUČNI UREDI UDRUŽENJA

Članak 35.

 

Radi realizacije programskih ciljeva, zadataka i Statuta Udruženja, Udruženje ima svoje područne urede.

Područni uredi se osnivaju odlukom Upravnog odbora.

 

Članak 36.

 

Područni ured ima svoje sjedište.

Upravni odbor  imenuje osobu koja rukovodi područnim uredom.

U pravnom prometu područni ured istupa pod nazivom “HNV BiH” i svojim imenom.

 

Članak 37.

Područni uredi Udruženja su:

1.)    Područni ured u Mostaru  sa sjedištem u Ulici Zagrebačka broj 16,

2.)    Područni ured u Kaknju  – Kraljeva Sutjeska bb,

3.)    Područni ured u Kupresu u Ulici Hrvatskih vitezova broj 2,

4.)    Područni ured u Tuzli u Ulici Aleja bosanskih vitezova broj 4.

 

 

Članak 38.

 

Područni ured ima svoj pečat, okruglog oblika, prečnika 35 mm.

 

Na pečatu područnog ureda, po rubu pečata ispisan je tekst “Hrvatsko narodno vijeće u Bosni i Hercegovini” i u vodoravnom položaju po sredini riječi:”Područni ured” s naznakom sjedišta područnog ureda.

Upravni odbor će kao i za druge pečate Udruženja donijeti akt kojim se bliže uređuje način upotrebe i čuvanje pečata.

 

PEČAT UDRUŽENJA

Članak 39.

 

Pečat Udruženja je okruglog oblika s punim nazivom Udruženja upisanim latinicom po rubu pečata, te u sredini pečata riječ “Sarajevo”.

 

Udruženje ima i mali pečat s istim sadržajem kao u stavku 1. ovog članka.

 

Svaki pečat obilježava se rednim brojem

 

Upravni odbor će donijeti poseban akt kojim se regulira način uprabe i čuvanja pečata Udruženja.

 

ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Članak 40.

 

Udruženje zastupa predsjednik Udruženja i Upravnog odbora.

 

Članak 41.

 

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, predsjednik Upravnog odbora može dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

 

IZBOR I OPOZIV

Članak 42.

 

Sva tijela se biraju na period od četiri godine, osim ako Statutom nije drukčije određeno.

Prije izbora kandidat je obvezan iznijeti svoj životopis.

 

 

Članak 43.

 

Kandidat za predsjednika, dopredsjednika i člana Predsjedništva Udruženja može biti svaki član udruženja kojega predloži kandidacijska komisija, oformljena od tri člana koja predlaže Upravni odbor.

Prije izbora kandidat je dužan iznijeti svoj životopis.

Kandidat za predsjednika Udruženja mora Saboru prije izbora  podnijeti temeljne okvire programa rada u budućem mandatnom periodu.

 

Članak 44.

 

Kandidati  za  članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, te članove  Predsjedništva Udruženja su izabrani ako dobiju natpolovičnu većinu glasova nazočnih sabornika.

Kandidati za predsjednika i dopredsjednike predsjedništava  Udruženja su izabrani ako dobiju natpolovičnu većinu od ukupnog broja sabornika.

 

Ako je bilo više od dva kandidata za predsjednika a nijedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova izbori se ponavljaju s dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova.

 

Član 45.

 

Za opoziv članova primjenjuju se odgovarajuće odredbe koje se odnose na izbor.

 

 

OPĆI  AKTI  UDRUŽENJA

 

Članak 46.

Pored Statuta organi Udruženja mogu donijeti i druge opće akte, i to:

Odluke,

Pravilnike,

Poslovnike.

 

Opći akti Udruženja moraju biti suglasni zakonu i Statutu Udruženja.

 

Članak 47.

Odluke i opći akti donose se u slučajevima kad je to izričito utvrđeno zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opći način uređuju pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

 

Članak 48.

 

Pravilnikom se na opći način uređuju odnosi između članova Udruženja, kao i međusobni odnosi organa Udruženja  u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

 

Članak 49.

 

Poslovnikom se bliže uređuje način rada organa Udruženja u izvršavanju njihovih nadležnosti utvrđenih Statutom.

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 50.

 

Inicijativu za izmjene i dopune, odnosno donošenje novog Statuta, mogu podnijeti:

  1. a)      1/3 sabornika
  2. b)      Predsjedništvo svojom odlukom za koju je glasala većina od ukupnog broja članova Predsjedništva Udruženja.

Upravni odbor utvrđuje prijedlog za  izmjenu i dopunu Statuta, odnosno novog Statuta.

 

Član 51.

Nakon dostavljanja prijedloga za izmjene i dopune, odnosno teksta novog Statuta, Sabor razmatra prvo mišljenje i primjedbe date na prijedlog, a nakon toga donosi odluku. Ako se prijedlog odbije, novi prijedlog za izmjene i dopune, odnosno prijedlog novog Statuta može se podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci od dana zaključene rasprave.

 

Sabor može opunomoćiti  Upravni odbor s Predsjedništvom  da donese izmjene i dopune Statuta, odnosno novi Statut.

 

Članak 52.

 

Tumačenje  kao i pojašnjenje pojedinih odredaba  Statuta daje  Upravni odbor udruženja

 

IMOVINA UDRUŽENJA, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE  SREDSTVIMA UDRUŽENJA

 

Članak 53.

 

Imovinu Udruženja  čine sva sredstava, potraživanja, prava i stvari u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Za obveze prema trećim licima Udruženje odgovara cjelokupnom imovinom.

Članak 54.

 

Udruženje može sticati prihode iz sljedećih izvora:

članarinom,

darovima,

dragovoljnim prilozima,

nasljeđem,

drugim zakonom dopuštenim izvorima.

Udruženje može, radi priskrbljivanja novca za rad udruženja, osnivati i poduzeće, bilo samostalno ili s drugim pravnim osobama.

 

Udruženje ostvaruje platni promet po zakonu.

 

Članak 55.

 

Za obavljanje financijskih i upravno-tehničkih poslova osnivaju se stručne službe s odgovarajućim brojem djelatnika. Udruženje osigurava sredstva za rad stručne službe.

 

Stručne službe se osnivaju odlukom  Upravnog odbora Udruženja.

 

Članak 56.

Kontrolu finansijiskog poslovanja Udruženja vrši Nadzorni odbor na način utvrđen ovim Statutom.

 

Članak 57.

Lica ovlaštena da potpisuju akte koji se odnose na sticanje i raspolaganje imovinom Udruženja su: predsjednik Udruženja i predsjednik Upravnog odbora.

 

Upravni odbor svojom odlukom može ovlastiti i druga lica da potpisuje akte iz prethodne stavke.

Članak 58.

Sabor može donijeti opće akte kojima se u skladu s ovim Statutom bliže uređuju pravila za ostvarivanje, korištenje i za nadzor nad korištenjem tih sredstava.

 

JAVNOST RADA

Članak 59.

 

Javnost rada Udruženja utvrđuje se na način utvrđen zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 60.

 

Članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informirani o radu svih organa Udruženja.

O informiranosti članova Udruženja staraju se predsjednik Udruženja i Upravni odbor.

 

Članak 61.

 

Predstavnici sredstava informiranja imaju pravo da budu prisutni na sjednicama Sabora i daju izviješće o njegovom radu.

 

Članak 62.

 

Izuzetno, općim aktom koji donosi Upravni odbor, može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.

 

PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE I TRANSFORMACIJA UDRUŽENJA

Članak 63.

Udruženje se može pripojiti drugom udruženju.

Udruženje se može razdvojiti na dva ili više udruženja.

Udruženje se može transformirati u udruženje od javnog interesa

Članak 64.

 

Odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji donosi Sabor na prijedlog Upravnog odbora.

 

Odlukom iz prethodnog stava naročito se regulira:

–    naziv udruženja koja nastaju razdvajanjem, odnosno naziv udruženja kome se udruženje pripaja ili naziv udruženja nakon transformacije udruženja od javnog interesa, kao i sjedište i adresa,

–    podjela imovine, prava i obveza,

–    ciljevi Udruženja nakon razdvajanja, pripajanja ili transformacije,

–    imena osoba ovlaštenih za obavljanje poslova u podnošenju zahtijeva za upis u registar izvršene transformacije Udruženja.

 

Članak 65.

 

Odluka iz članka 64. Statuta smatra se usvojenom kada je na sjednici Sabora prihvati više od polovine sabornika.

 

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Članak 66.

Udruženje  prestaje djelovati odlukom Sabora.

 

Da bi odluka Sabora bila pravno valjana, potrebno je 2/3 glasova sabornika prisutnih na Saboru.

 

 

Članak 67.

 

U slučaju prestanka rada Udruženja, Upravni odbor Udruženja će, sukladno zakonu, svojom odlukom urediti imovinsko-pravne odnose glede preostale imovine.

 

Članak 68.

 

Istovremeno s  odlukom o raspuštanju Udruženja, Sabor donosi plan likvidacije Udruženja kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obveze Udruženja sukladno Statutu Udruženja.

 

Sabor  imenuje likvidatora Udruženja kojega je dužnost  da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da  zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u podnošenju zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima

 

Članak 69.

 

U postupku likvidacije Udruženja iz imovine udruženja izmirit će se sve dospjele zakonske obveze, kao i obveze nastale prema drugim povjeriocima Udruženja, a eventualno preostala imovina rasporedit će se na članove Udruženja.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Saboru Udruženja, a primjenit će se od dana upisa Udruženja u Registar kod nadležnog ministarstva.

 

Članak 71.

 

Ovaj Statut potpisuje Predsjednik Udruženja .

 

Sarajevo, 1. 07. 2002.                                                           Predsjednik HNV BiH

Dr. Luka Mirko Markešić

Broj 01-S/02